70 thuật ngữ cần biết khi làm SEO - Phần 2

HTML – Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ sử dụng để viết nên trang web. Kỹ thuật Html tương đối phức tạp, bởi thế để tạo lập được web bằng Html là khá khó. Hầu hết các yếu tố HTML đều được viết bắt đầu bằng một thẻ mở, nội dung ở giữa rồi kết thúc bằng một thẻ đóng.

Leave a Comment